ทัวร์เมืองกาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน

ทัวร์เมืองกาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน


วันแรก

 

06.00 น.เจอกันที่จุดนัดพบ  ออกเดินทางสู่กาญจนบุรีบริการอาหารเช้าบนรถ (แซนวิช ขนม นม น้ำ ) (1)

07.00 น. ถึงนครปฐม – แวะนมัสการองค์พระปฐมเจดีคู่บ้านคู่เมืองชาวนครปฐมเพื่อความเป็นศิริมงคล

09.30 น. ถึงกาญจนบุรี ชมสุสานทหารสัมพันธมิตร  สะพานข้ามแม้น้ำแคว

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (2)

13.00 น  นำท่านชมสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวไทยทั้งมวลภาพยนตร์ไตรภาคอันยิ่งใหญ่นี้ได้ดำเนินการถ่ายทำบนพื้นที่กว่า 5,000 ไร่บริเวณกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีชมความสวยงาม อลังการของฉากต่างๆ ที่ท่านจะได้สัมผัสจริงไม่เพียงแค่เห็นจากในภาพยนต์ อาทิ วัดมหาเถรคันฉ่อง ห้องเก็บพระแสงปืนต้นอาณาจักรหงสาวดี สีหสาสนบัลลังก์ คุกใต้ดิน พระที่นั่งสรรเพชญ์ปราสาทท้องพระโรงหงสาวดี นิทรรศการภาพถ่ายจากการถ่ายทำภาพยนตร์นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วม กิจกรรมสนุกต่างๆ อาทิ การแต่งกายชุดประวัติศาสตร์ขี่ม้า ขี่ช้าง นั่งเกวียน และซื้อสินค้าที่จุดจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว

17.00 น. ถึงที่พัก เข้าที่พักใน อ. ไทรโยค

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (3)

 

วันที่สอง

 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (4)

09.00 น. Check Out ออกจากที่พัก

10.00 น.  ถึงช่องเขาขาด เป็นส่วนหนึ่งของทางรถไฟสายมรณะที่เฉลยศึกในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ตัดเจาะภูเขาหินให้เป็นช่องทางรถไฟผ่านได้ ตั้งอยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 66 ในพื้นที่ของ กรป.กลาง อำเภอไทรโยค ช่องเขาขาดพิพิธภัณฑ์สถานแห่งความทรงจำ เป็นสถานที่จัดแสดงมินิเธียเตอร์และรวบรวมข้อมูลถ่ายภาพ ข้าวของเครื่องใช้ระหว่างทางรถไฟในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง พิพิธพัณฑ์นี้จัดไว้อย่างสวยงาม

12.30 น.   รับประทานอาหารกลางวัน (5) ที่น้ำตกไทรโยคน้อย เที่ยวชมน้ำตกไทรโยคน้อยน้ำตกไทรโยคน้อย(เขาพัง)
อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติไทรโยค ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 323 (ถนนสายกาญจนบุรี-ไทรโยค-ทองผาภูมิ) กิโลเมตรที่ 46 เป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีบริเวณน้ำตกมีสภาพธรรมชาติที่สวยงามร่มรื่นโดยเฉพาะ

ช่วงฤดูฝนประมาณเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมจะมีน้ำมาก ในอดีตเมื่อ พ.ศ. 2431 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เสด็จประพาสบริเวณน้ำตกไทรโยคนอกจากนี้บริเวณน้ำตกไทรโยคน้อยยังได้มีการนำหัวรถจักรไอน้ำสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 มาตั้งไว้เพื่อรำลึกถึงการสร้างทางรถไฟสายมรณะที่สร้างผ่านบริเวณหน้าน้ำตกเข้าสู่ประเทศพม่าอีกด้วย

14.00 น.  เที่ยวปราสาทเมืองสิงห์ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์หรือที่เรียกกันว่า "ปราสาทเมืองสิงห์"อยู่ห่างจากพิพิธภัณฑสถานบ้านเก่าประมาณ 7 กิโลเมตร เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 323 เส้นทางสายกาญจนบุรี-ไทรโยค จนถึงกิโลเมตรที่ 15 จะมีทางแยกซ้ายไปปราสาทเมืองสิงห์อีก 7 กิโลเมตรเป็นโบราณสถานที่มีศิลปะการก่อสร้างอยู่ในยุคลพบุรีตอนปลาย ประมาณพุทธศตวรรษที่ 16–18 ผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส มีเนื้อที่ประมาณ 800 กว่าไร่กำแพงเมืองก่อด้วยศิลาแลงขนาดกว้าง 880 เมตร โดยได้รับอิทธิพลทางศาสนาและวัฒนธรรมจากกัมพูชา ตัวปราสาทล้อมรอบด้วยกำแพงศิลาแลง คูน้ำ และแนวคันดินรูปแบบสถาปัตยกรรมและประติมากรรมสร้างตามลักษณะขอมแบบบายนตรงกับสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ของประเทศกัมพูชาที่มีลักษณะช่างท้องถิ่นผสมอยู่อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น.

15.30 น.  เดินทางกลับกรุงเทพมหานครอมรรัตรโกสินฯ  แวะให้ท่านได้ซื้อของฝาก สินค้าขึ้นชื่อ อาทิ เช่น วุ้นเส้น ซ่าหริ่ม มะขามแก้วเห็ดโคน ฯลฯ หลัง Shopping กันอย่างจุใจแล้ว มุ่งหน้ากลับสู่กรุงเทพฯ

19.00 น.  ถึงกรุงเทพฯเก็บภาพสถานที่ท่องเที่ยวและความทรงจำที่แสนประทับใจ

 

 

 

 

อัตราค่าบริการต่อท่าน (บาท)

6-7 ท่าน

3,200 บาท

8-9 ท่าน

3,000 บาท

 

ราคานี้รวม:      รถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง

 ที่พัก1 คืน (ห้องละ 2-3 คน)

 น้ำดื่มและขนมคบเคี้ยวตลอดการเดินทาง

 อาหาร5 มื้อตามที่ระบุ

 ไกด์และผู้ช่วยตลอดการเดินทาง

 ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่างๆ

 ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาทต่อท่าน (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

 

ราคานี้ไม่รวม     

ค่าอาหารนอกเหนือจากรายการ                                                                                            

ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเหนือจากรายการ                                                                               

ค่าซักรีด

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว                                                                                                        

ค่าทิปไกด์และคนขับรถ                                                                                                   ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%