ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด ตลาดน้ำอัมพวา ณ สมุทรสงคราม

ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด ตลาดน้ำอัมพวา ณ สมุทรสงคราม

วัดบ้านแหลม – วัดช่องลม -  วัดบางกะพ้อม – วัดจุฬามณี - อาสนวิหารพระแม่บังเกิด

วัดภุมรินทร์กุฏีทอง - วัดบางกุ้ง - วัดบางแคน้อย –วัดบางแคใหญ่

 วัดอัมพวัน - ตลาดน้ำอัมพวา

 

06.30      เจอกัน ณ จุดนัดหมาย

 

07.30      ออกเดินทางสู่ จังหวัดสมุทรสงคราม

 

09.00      วัดเพชรสมุทรวรวิหาร( 1) หรือเรียกอีกชื่อว่า “วัดบ้านแหลม” ให้ท่านนมัสการพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัด                      สมุทรสงคราม "หลวงพ่อบ้านแหลม"ซึ่งมีอายุไม่น้อยกว่า 500 ปี

 

 09.30     วัดช่องลม (2) เป็นทำถวายสังฆทานสะเดาะห์เคราะห์เพื่อสิริมงคล

 

 10.00     วัดบางกะพ้อม (3) เป็นวัดโบราณ สมัยกรุงศรีอยุธยา (ราวปี พ.ศ. 2312)

 

 10.30    วัดจุฬามณี (4)  เดิมเรียกว่า "วัดแม่ย่าทิพย์" สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย รัชกาลพระเจ้า

 

           ปราสาททอง ให้ท่านได้สักการะหลวงพ่อเนื่องที่ศักดิ์สิทธิ์ (ศพของท่านไม่เน่าเปื่อย)

 

 12.00    รับประทานอาหารกลางวัน    

 

13.00      หลังอาหารนำท่านไปอิ่มบุญกันต่อในช่วงบ่าย ณ วัดภุมรินทร์กุฎีทอง (5)  ชมกุฎีที่ทำด้วยไม้สักทองขนาดใหญ่ 

 

14.00      วัดบางแคใหญ่ (6)ภายในวัดมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่น่าสนใจ ได้แก่ พระอุโบสถหลังใหญ่อายุกว่า 150 ปี

 

           ด้านหน้ามีเจดีย์เหลี่ยมย่อมุมสิบสองศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยา พระประธานในอุโบสถปางมารวิชัยปั้นด้วยศิลาแลง

 

           มีธรรมเจดีย์ 7 องค์ เป็นต้น

 

14.30      วัดบางแคน้อย (7) ชมโบสถ์ไม้แกะสลักทั้งหลัง สวยงามมากๆ

 

 

 

15.00      วัดบางกุ้ง (ค่ายบางกุ้ง) (8) เป็นวัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยาอีกเช่นกัน ชม "โบสถ์ปรกโพธิ์" 1 ใน Unseen

 

            ที่ถูกปกคลุมด้วยรากไม้ใหญ่ทั้งโพธิ์ ไทร ไกร และกร่าง

 

 15.30      อาสนวิหารพระแม่บังเกิด ว่ากันว่าที่นี่เป็นโบสถ์คริสต์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

 

 16.30     นำปิดท้ายด้วยวัดที่ (9) … วัดอัมพวันเจติยาราม เดิมเรียกกันว่า "วัดอัมพวา" ติดกับอุทยาน ร.2

 

 17.00    ตลาดน้ำยามเย็น บรรยากาศน่ารักๆ ตลาดน้ำอัมพวา ให้เวลาท่านในการซื้อของที่ระลึกและของกินมากมาย

 

 18.30     พบกันที่จุดนัดหมาย  พร้อมออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  

 

 20.30   เดินทางถึง กรุงเทพฯ  โดยความสวัสดิภาพ

 

อัตราท่านล่ะ  1,200  บาท  ( ราคานี้ 8 ท่านขึ้นไป )

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 

1.  ค่ารถตู้,รถบัสปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ

 

2.  ค่าอาหาร 1 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ

 

3.  ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

 

4.  ค่าเครื่องดื่มบริการบนรถและของขบเคี้ยวในระหว่างการเดินทาง

 

5.  ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง

 

6.  ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 

1.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ

 

2.  ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง

 

3.  ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติ ที่ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก

 

4.  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

 

สนใจติดต่อ :   บริษัท มุกอันดา แทรเวล  แอนด์  เซอร์วิส จำกัด