ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา

ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา

06.00 พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย 
06.30 นำท่านออกเดินทางสู่ จ.อยุธยา 
07.30 นำท่านไหว้พระ วัดพนัญเชิง (1) นมัสการหลวงพ่อโต พระพุทธไตรรัตนายก (ซำปอกง) และศาลเจ้าแม่สร้อย
       ดอกหมาก >>> วัดใหญ่ชัยมงคล(2) นมัสการพระนอน ชมเจดีย์ชัยมงคล และสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ 
       สมเด็จพระนเรศวรมหาราช >>> วัดสมณโกฏฐาราม (3) วัดที่เก่าแก่ นมัสการพระศรีสมณโกฏบพิตร อันศักดิ์สิทธิ์ 
       ชมเจดีย์ระฆังใหญ่ สักการะตำหนักสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
10.00 วัดสุวรรณดาราราม(4) นมัสการพระประธาน ชมภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังที่งดงาม และชมลวดลายของคันทวย
       ที่แกะสลักอย่างงดงาม >>>วัดสุวรรณดาราราม(5) กราบพระประธานในพระอุโบสถ ฐานผ้าทิพย์ปูนปั้นซึ่ง
       มีความประณีตงดงาม 
12.30 รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ 1)
13.30 วัดท่าการ้อง(6) ภายในพระอุโบสถมีพระประธานสมัยอยุธยาที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์มีประชาชนเคารพนับถือมาก 
       กราบนมัสการหลวงพ่อยิ้ม >>> วัดเชิงท่า(7) ชมความงามของ เครื่องไม้อยุธยาที่สวยงามและสมบูรณ์ สถานที่ซึ่งมี
       ตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระเจ้าตากและรัชกาลที่ 1 เมื่อครั้งยังผนวชอยู่ที่วัดแห่งนี้ 
15.00 วิหารพระมงคลบพิตร (8) นมัสการ พระคู่บ้านคู่เมืองอยุธยาเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นบุสำริด >>> วัดหน้าพระเมรุ(9)
       นมัสการ พระพุทธนิมิตรพิชิตมารโมลีศรีสรรเพชรบรมไตรโลกนาถ พระพุทธรูปทรงเครื่องงดงาม และเป็นวัดเดียว
       ที่ไม่ถูกทำลายในคราวเสียกรุงฯ 
17.00 ให้ท่านเลือกซื้อของฝากกลับบ้าน โรตีสายไหมที่ขึ้นชื่อ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 
18.30 ถึงกรุงเทพฯ โดยความสวัสดิภาพ

อัตราท่านล่ะ 1,000 บาท (ราคานี้ 8 ท่านขึ้นไป + อาหารกลางวัน)

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตู้,รถบัสปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ 
2. ค่าอาหาร 1 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
4. ค่าเครื่องดื่มบริการบนรถและของขบเคี้ยวในระหว่างการเดินทาง
5. ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติ ที่ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

สนใจติดต่อ :
บริษัท มุกอันดา แทรเวล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด