ทัวร์สุพรรณบุรี 2 วัน 1 คืน

โปรแกรมทัวร์สุพรรณบุรี 2 วัน 1 คืน

 

วันแรก   (วัดไผ่โรงวัว ตลาดเก้าห้อง ตลาดสามชุก 100 ปี บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ)

07.00    เจอกัน ณ จุดนัดหมาย

07.30    ออกเดินทางสู่จังหวัดสุพรรณบุรี

09.00    ถึงวัดไผ่โรงวัว ไหว้พระพุทธโคดม และพระกกุสันโธองค์ใหญ่ยักษ์ และแวะเดินชมสวนสวรรค์  นรก

10.00    พาท่านมาถึงตลาดเก้าห้อง เป็นตลาดเก่าริมแม่น้ำ เป็นเรือนไม้ปลูกติดต่อกัน เรียงเป็นแถวยาว

             ที่ในอดีตใช้เป็นที่ค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าสถานที่ค้าขายของชุมชนไทย-จีนวันเวลาผ่านกว่า 100 ปี

11.00    ตลาด 100 ปี สามชุก ซึ่งเป็นตลาดชุมชนชาวจีนเก่าแก่ที่ยังคงสภาพเดิมอยู่ (อิสระให้ท่านรับประทาน  อาหารกลางวันที่นี่)

13.00    เดินทางสู่บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ

13.30    ถึงบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติเป็นบึงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ ถึงที่นี่เราให้ท่านได้อิสระในการเที่ยวชมสัตว์น้ำ และสวนสัตว์โดยจะแบ่งออกเป็นโซนต่าง ๆ หรือจะนั่งพักผ่อนริมบึง ปั่นจักรยานน้ำ ฯลฯ   (ไม่รวมค่าเข้าชมและค่าเข้าสวนสัตว์)

17.00    รับประทานอาหารเย็น (มื้อ 1)

18.00    เข้าที่พัก (พักที่ บึงฉวากรีสอร์ท 1 ห้องพัก 2-3 คน)

20.00   ราตรีสวัสดิ์

 

 

 

 

วันที่สอง  (วัดพระนอน วัดพระลอย วัดป่าเลไลยก์ หอบรรหาร-แจ่มใส หมู่บ้านควายไทย)

06.00   ตื่นเช้าสูดอากาศสดชื่นริมบึง

07.00   รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 2)

08.00    ออกเดินทางสู่วัดพระนอน และวัดพระลอย  หลังจากนั้นพาท่านไปกราบไหว้หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลยก์เพื่อความเป็นศิริมงคล

11.00    นำท่านขึ้นหอคอยบรรหาร-แจ่มใส ชมวิวทิวทัศน์เมืองสุพรรณบุรี

12.00    พาท่านรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อ 3)

14.00    หมู่บ้านควายไทย เดินทางถึงหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย เชิญชมการแสดงความสามารถต่าง ๆ

             ของควาย และชมเรือนไทยต่างๆ

17.00    เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

ราคาท่านละ    2,900 บาท (ขั้นต่ำ 8 ท่านขึ้นไป)

อัตรานี้รวม :     รถปรับอากาศเดินทางจากกรุงเทพฯ

                        อาหาร 3 มื้อตามที่ระบุ

                        ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ ยกเว้นที่บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ