ทัวร์สุพรรณบุรี 1 วัน เช้ากลับเย็น

ทัวร์สุพรรณบุรี 1 วัน เช้ากลับเย็น

วัดป่าเลย์ไลก์ –วันพระนอน - วัดพระลอย - หอบรรหาร-แจ่มใส

หมู่บ้านมังกรสวรรค์  บึงฉวาก - ตลาดสามชุก

 

06.30     เจอกัน ณ จุดนัดหมาย

 

07.00     ออกเดินทางสู่จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมอาหารเช้าบนรถ (แซนวิช ขนม นม น้ำ ) (1)

 

09.00     ถึงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และหมู่บ้านมังกรสวรรค์   มหัศจรรย์งานสร้าง ด้วยแรงเงินและแรงศัทธา สถานที่รวบรวมเรื่องราวที่มากคุณค่าทางประวัติศาสตร์ (ไม่รวมค่าเข้าชม พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร)

 

10.00     นำท่านขึ้นหอคอยบรรหาร-แจ่มใส ชมวิวทิวทัศน์เมืองสุพรรณบุรี

 

11.00     วัดพระนอน และวัดพระลอย จากนั้นพาท่านไปกราบไหว้   หลวงพ่อโต วัดป่าเลไลย์

 

12.00    รับประทานอาหารกลางวัน (2) ภัตตาคาร นพรัตน์

 

13.30     ตลาด 100 ปี สามชุก ซึ่งเป็นตลาดชุมชนชาวจีนเก่าแก่ที่ยังคงสภาพเดิมอยู่   

 

15.00     หมู่บ้านควายไทย เดินทางถึงหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย เชิญชมการแสดงความสามารถต่าง ๆ
ของควาย และชมเรือนไทยต่างๆ

 

 

 

16.30    เดินทางกลับ และแวะซื้อของฝาก

 

18.30     ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

 

 

อัตราท่านล่ะ 1,200 บาท (ขั้นต่ำ 8 ท่านขึ้นไป) 

 

 

 

ราคานี้รวม :

 

     รถโค้ชปรับอากาศ  VIP // รถตู้  VIP 9 ที่นั่ง

 

     อาหาร 2 มื้อ ตามที่ระบุ

 

     ค่าเข้าชมหอคอย + หมู่บ้านควายไทย

 

    ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

ราคานี้ไม่รวม  

 

          ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหาร ค่าเข้าสถานที่นอกเหนือจากที่ระบุ

 

            ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้

 

            ค่าทิปไกด์และคนขับรถ

 

            ไม่รวมภาษี Vat 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %