ทัวร์สุพรรณบุรี 1 วัน เช้ากลับเย็น

ทัวร์สุพรรณบุรี 1 วัน (ไปเช้าเย็นกลับ)

วัดป่าเลไลยก์ –วันแค คุ้มขุนแผน - หอบรรหาร-แจ่มใส

หมู่บ้านมังกรสวรรค์ - ตลาดสามชุก - หมู่บ้านควายไทย

 

 

 

06.30           เจอกัน ณ จุดนัดหมาย

 

07.00           ออกเดินทางสู่จังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมอาหารเช้าบนรถ (แซนวิช ขนม นมน้ำ ) (1)

 

09.00           พาทุกท่านไปกราบไหว้พระหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์

 

10.00           ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และหมู่บ้านมังกรสวรรค์   มหัศจรรย์งานสร้าง ด้วยแรงเงินและ

แรงศัทธา สถานที่รวบรวมเรื่องราวที่มากคุณค่าทางประวัติศาสตร์(ไม่รวมค่าเข้าชม พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร)จากนั้นเดินทางไปวัดแค คุ้มขุนแผน วัดเก่าแก่ที่มีชื่อปรากฏในวรรณคดี เรื่อง “ขุนช้างขุนแผน” ชมต้นมะขามยักษ์ อายุ กว่าร้อยปี และเรือนไทยทรงโบราณซึ่งเรียกว่า “คุ้มขุนแผน”

 

12.30           รับประทานอาหารกลางวัน (2) ร้านกุ้งเป็น

 

13.30           ตลาด 100 ปี สามชุก ซึ่งเป็นตลาดชุมชนชาวจีนเก่าแก่ที่ยังคงสภาพเดิมอยู่ 

  

15.00           หมู่บ้านควายไทย เดินทางถึงหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย เชิญชมการแสดงความสามารถต่าง ๆ ของควาย และชมเรือนไทยต่างๆ

 

17.00           นำท่านขึ้น หอคอยบรรหาร-แจ่มใส ชมวิวทิวทัศน์เมืองสุพรรณบุรี    

 

18.30           เดินทางกลับ และแวะซื้อของฝาก

 

20.00           ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

 

อัตราท่านล่ะ 1,200 บาท (ขั้นต่ำ 8 ท่านขึ้นไป) 

 

 

 

ราคานี้รวม :

 

     รถโค้ชปรับอากาศ  VIP // รถตู้  VIP 9 ที่นั่ง

 

     อาหาร 2 มื้อ ตามที่ระบุ

 

     ค่าเข้าชมหอคอย + หมู่บ้านควายไทย

 

    ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

ราคานี้ไม่รวม  

 

          ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหาร ค่าเข้าสถานที่นอกเหนือจากที่ระบุ

 

            ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้

 

            ค่าทิปไกด์และคนขับรถ

 

            ไม่รวมภาษี Vat 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %