ทัวร์หัวหิน 2 วัน 1 คืน

หัวหิน 2 วัน 1 คืน 

วันแรก

07.30     นัดเจอ ณ จุดนัดพบ

08.00     ออกเดินทางสู่อำเภอชะอำ แวะที่แรก Swiss Sheep Farm

12.00      รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อ 1)

13.00      แวะชมพระตาหนักแห่งความรักและความหวัง ที่ พระราช                 นิเวศน์มฤคทายวัน พร้อมมัคคุเทศก์นาชมสถาปัตยกรรม               พร้อมทั้งเล่าเรื่องราวของชาววังในอดีต

16.00      Check in เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

17.00      รับประทานอาหารเย็น (มื้อ 2 )

18.00      พาท่าน เดิน – ชม – ช็อป ในบรรยากาศตลาดโต้รุ่งที่มีชื่อ              เสียงของหัวหินณ ตลาดฉัตรชัย พร้อมซื้อของที่ระลึก ณ ตลาดฉัตรศิลา ในบริเวณใกล้เคียงกัน

20.00     นำท่านเดินทางกลับโรงแรม พักผ่อน ราตรีสวัสดิ

 

วันที่สอง 

07.00      ตื่นเช้าทำธุระส่วนตัว

08.00      รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท (มื้อ 3)

09.00      สถานีรถไฟหัวหิน + Hua Hin Coffee Station ถ่ายรูปกับสถาปัตยกรรม สวยๆแล้ว ติดกับชานชาลาสถานีรถไฟมี                  ร้านกาแฟเก๋ๆ ชื่อ หัวหิน คอฟฟี่ สเตชั่น

10.00       พาท่านสู่เพลินวาน เป็นสถานที่ รวบรวมความทรงจาในอดีตไว้ เพื่อให้ความทรงจำดี ๆของวันวาน ย้อนกลับมาสร้างความ              อิ่มเอมใจให้กับคนยุคนี้ สมัยนี้อีกครั้ง

11.00        ช็อปปิ้ง ณ Venezia Hua Hin ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากเมืองเวนิส ประเทศอิตาลีสัมผัสกลิ่นอายตะวันตก ช็อป ชิม ชิลด์              และแชะ ไปตามคลอง หรือนั่งเรือกอนโดลา

12.00       รับประทานอาหารกลางวัน

13.00       นำท่านเดินทางไปวัดห้วยมงคล สักการะหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก

14.00       ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม เดินซื้อของช็อปปิ้ง ในบรรยากาศสมัยรัชกาลที่ 6 หรือแบบ “วิคตอเรีย” ซึ่งเป็นอาคารโบราณ              โดยได้จัดรูปแบบเดิมแสดงถึงวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น

15.00       นำท่านเดินทางสู่ ซานโตรินี พาร์ค (รวมค่าเข้าชมแต่ไม่รวมค่ากิจกรรม)

16.30       เดินทางกลับกรุงเทพฯ และแวะซื้อของฝาก

ราคาท่านละ  3,300 บาท 

ราคานี้รวม :           รถโค้ชปรับอากาศ  หรือ รถตู้ VIP 9 ที่นั่ง

                                    ที่พัก 1 คืน

                                    อาหาร 4 มื้อ ตามที่ระบุ

                                     ไกด์นำเที่ยว ตลอดการเดินทาง

                                     ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่าง ๆ

                                     ค่าประกันภัยอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ราคานี้ไม่รวม :   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว   ค่าซักรีด   ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเหนือจากรายการ

                                     ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%   ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

                                     ค่าทิปไกด์และคนขับรถ