ทัวร์ตลาดน้ำอัมพวา “ล่องเรือดูหิ่งห้อย” (2 วัน 1 คืน)

โปรแกรมทัวร์ตลาดน้ำอัมพวา “ล่องเรือดูหิ่งห้อย” (2 วัน 1 คืน)

 วัดบ้านแหลม – ตลาดร่มหุบ – เที่ยวตลาดน้ำอัมพวา - ล่องเรือดูหิ่งห้อย 

โบสถ์คริสต์คาทอลิก - วัดบางกุ้ง - วัดบางแคน้อย - วัดภุมรินทร์กุฏีทอง – ดอนหอยหลอด

 

วันแรก 

08:00    นัดเจอ ณ จุดนัดพบ
08:30    ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่จังหวัดสมุทรสงคราม 
10:00    นมัสการหลวงพ่อวัดบ้านแหลม ซี่งมีตำนานเป็นพี่น้องกับ หลวงพ่อโสธร หลวงพ่อโต บางพลี และหลวงพ่อวัดไร่ขิง ณ วัดเพชร           สมุทร เพื่อความเป็นสิริมงคล
10:30    สัมผัสตลาดร่มหุบ หรือ ตลาดเสี่ยงตาย บริเวณสองฝั่งทางรถไฟ ซึ่งหากมีรถไฟผ่านร้านค้าต่างๆจะหุบร่ม เก็บของทันที 
11.00     สักการะ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ ชมทิวทัศน์ และเลือกซื้อสินค้ามากมาย ณ ดอนหอยหลอด
12:00    นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ 1)
13:30    check in รีสอร์ทริมแม่น้ำแม่กลอง (พักผ่อนอิสระในรีสอร์ท)
17:00    ตลาดน้ำอัมพวา ตลาดน้ำยามเย็น อิสระให้ท่านช๊อปปิ่ง เลือกซื้อของฝาก (อิสระอาหารเย็น)
18:30    ล่องเรือดูหิ่งห้อย
20:00   ถึงรีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สอง 

06:30   ตื่นเช้า ตักบาตร
07:00   รับประทานอาหารเช้า (มื้อ2)

09.00   ชมโบสถ์คริสต์ ศิลปะโกธิค ซึ่งภายในประดับด้วยกระจกสีงดงามมาก ณ อาสนะวิหารพระแม่บังเกิด

10.00   นำท่าน  เที่ยวชมโบสถ์ใน ต้นไม้ (โบสถ์ปรกโพธิ์) ที่วัดบางกุ้ง หรือค่ายบางกุ้ง ค่ายทหาร สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ซึ่งมี            ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ชมพระอุโบสถไม้แกะสลัก มีแห่งเดียวในโลกที่วัดบางแคน้อย ชมกุฎีทอง 200 ปีที่วัดภุมรินทร์            กุฎีทอง 
12:00   รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ 3) 
13.00   เดินทางกลับ กทม.
15:00   ถึงกทม.

อัตราค่าบริการ  2-3 ท่านละ 4000 บาท

                     4-5 ท่านละ 3500 บาท

                     6-7 ท่านละ 3200 บาท

                     8-9 ท่านละ 2900 บาท
ราคานี้รวม
 : รถปรับอากาศ จากกรุงเทพฯ ไป-กลับ

                          อาหาร 3 มื้อ 
                          ที่พักรีสอร์ท 1 คืน (พักห้องละ 2-3 คน)
                          ค่าล่องเรือชมหิ่งห้อย

                  ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาทต่อท่าน (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)