ทัวร์ตลาดน้ำดำเนินสะดวก - อัมพวา วันเดียวไปเช้ากลับเย็น

โปรแกรมทัวร์ตลาดน้ำดำเนินสะดวก - อัมพวา วันเดียวไปเช้ากลับเย็น
ตลาดน้ำดำเนินสะดวก – วัดบ้านแหลม – ตลาดร่มหุบ 

เที่ยวตลาดน้ำอัมพวา – ล่องเรือดูหิ่งห้อย

 

 

08.00 น.   นัดพบ ณ จุดนัดพบ
08.30 น.   ออกเดินทางสู่จังหวัดราชบุรี
09.30 น.   ถึงตลาดน้ำแห่งแรกของสยาม ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ด้วย               บรรยากาศของตลาดน้ำคราคล่ำไปด้วยแม่ค้าพ่อขายในชุด               ชาวสวน สวมงอบ จึงทำให้ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว               ของชาวต่างชาติเสียเป็นส่วนใหญ่ (ไม่รวมค่าล่องเรือ) 
12.00 น.    บริการอาหารกลางวัน (มื้อ 1)
13.00 น.    ออกเดินทางสู่ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร หรือเรียกอีกชื่อว่า “วัดบ้านแหลม” ให้ท่านนมัสการพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของ                 จังหวัดสมุทรสงคราม "หลวงพ่อบ้านแหลม" ซึ่งมีอายุไม่น้อยกว่า 500 ปี
14.00 น.    สัมผัสตลาดร่มหุบ หรือ ตลาดเสี่ยงตาย บริเวณสองฝั่งทางรถไฟ ซึ่งหากมีรถไฟผ่านร้านค้าต่างๆ จะหุบร่ม เก็บของทันที 
14.30 น.    นำท่านเที่ยวชมโบสถ์ใน ต้นไม้ (โบสถ์ปรกโพธิ์) ที่วัดบางกุ้ง หรือค่ายบางกุ้ง ค่ายทหาร สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ซึ่งมี             ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ชมพระอุโบสถไม้แกะสลัก มีแห่งเดียวในโลกที่วัดบางแคน้อย ชมกุฎีทอง 200 ปีที่วัดภุมรินทร์             กุฎีทอง

 

16.30 น.    ตลาดน้ำอัมพวา ตลาดน้ำยามเย็น อิสระให้ท่านช๊อปปิ่ง เลือกซื้อของฝาก (อิสระอาหารเย็น)
18.30 น.    ล่องเรือดูหิ่งห้อย
20.00 น.   ออกเดินทางกลับ กทม 
22.00 น.   เดินทางถึง กทม โดยสวัสดิภาพ

 

 

 

อัตราค่าบริการ       2-3 ท่านละ  สอบถาม

                     4-5 ท่านละ  สอบถาม

                     6-7 ท่านละ  สอบถาม

                     8-9 ท่านละ  สอบถาม

ราคานี้รวม : รถปรับอากาศ จากกรุงเทพฯ ไป-กลับ

                    อาหาร 1 มื้อ 
                    ค่าล่องเรือชมหิ่งห้อย + ค่าล่องเรือตลาดน้ำดำเนินสะดวก

หมายเหตุ :   ไม่รวมอาหารเย็น