ทัวร์อยุธยา พระราชวังบางปะอิน ไหว้พระ 5 วัน

ทัวร์อยุธยา พระราชวังบางปะอิน 

 

ไหว้พระ 5  วัด  (1 วัน เช้าไปเย็นกลับ)

 

07.30     เจอกัน  ณ จุดนัดหมาย

 

08.00   นำทุกท่านออกเดินทางสู่พระราชวังบางปะอิน

 

09.00     เดินทางถึงพระราชวังบางปะอิน มัคคุเทศก์พาชมสถานที่สำคัญต่างๆ  ภายในพระบรมมหาราชวัง  ซึ่งประกอบด้วยพระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาศน์ พระที่นั่งวโรภาศพิมาน, พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร, พระที่นั่งเวหาสจำรูญ  และ หอวิฑูรทัศนา

 

10.30    นมัสการหลวงพ่อโต พระพุทธรูปขนาดใหญ่ศิลปะอู่ทอง ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวอยุธยา และกราบไหว้เจ้าแม่สร้อยดอกหมาก ที่วัดพนัญเชิง
11.00     นมัสการ เจดีย์ใหญ่ชัยมงคล ที่ สมเด็จพระนเรศวรให้สร้างเป็นอนุสรณ์สถานแห่งชัยชนะ เมื่อครั้งทำยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราช ณ วัดใหญ่ชัยมงคล

 

12.00     รับบประทานอาหารกลางวัน

 

13.00     วัดสุวรรณดาราราม  นมัสการพระประธาน ชมภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังที่งดงาม และชมลวดลายของคันทวยที่แกะสลักอย่างงดงาม

 

14.00     วัดมหาธาตุ ชมเศียรพระพุทธรูปหินทรายที่มีรากไม้ปกคลุม และโบราณสถานที่งดงาม

 

15.00     วัดพระศรีสรรเพชญ์  เป็นวัดสำคัญประจำพระราชวังสมัยกรุงศรีอยุธยา  และไปสักการะองค์พระมงคลบพิตร  ซึ่งประดิษฐานอยู่หน้าพระราชวังโบราณ

 

16.00   ให้ท่านเลือกซื้อของฝากกลับบ้าน โรตีสายไหมที่ขึ้นชื่อ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

 

18.00   ถึงกรุงเทพฯ โดยความสวัสดิภาพ

 

 

 

อัตราค่าบริการต่อท่าน (บาท) 

8-9 ท่าน

1,200

6-7 ท่าน

1,500

4-5 ท่าน

1,900

2-3 ท่าน

2,500

 

       

 

อัตรานี้รวม 

 

-  ค่ารถแวน 7 ที่นั่งปรับอากาศ หรือ รถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง

 

-  ค่าอาหารกลางวัน  1 มื้อ

 

-  ค่าน้ำดื่มและขนมคบเคี้ยวตลอดการเดินทาง

 

-  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ

 

-  ค่าประกันอุบัติเหตุ

 

-  ค่ามัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง

 

อัตรานี้ไม่รวม 

 

- รายการท่องเที่ยวนอกเหนือจากโปรแกรม

 

- ค่าทิปทีมงาน

 

- รายการอาหารนอกเหนือจากเมนู รวมถึงการนำเข้าของเครื่องดื่มที่นำเข้าไปทานในร้าน

 

- อาหารและเครื่องดื่มภายในห้องพัก รวมถึงบริการเสริมต่างๆ

 

- ค่าซักรีด

 

- Vat 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย