โปรแกรมทัวร์ พัทยา (2 วัน 1 คืน)

โปรแกรมทัวร์ พัทยา 

(2 วัน 1 คืน) 

วันแรก
06.00   พร้อมกันที่จุดนัดพบ...
06.30   ออกเดินทางจาก มุ่งหน้าสู่ พัทยา โดย รถโค้ชปรับอากาศ VIP  

พร้อมอาหารเช้าบนรถ (แซนวิช ขนม นม น้ำ)  (1)

10.00   นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ  Art in Paradise พัทยา คุณจะเพลิดเพลินกับความมหัศจรรย์ของภาพวาดแบบ 3D ที่มีให้ได้ชมกว่า 140 ภาพ 
12.00   รับประทานอาหารกลางวัน (2) ร้านเจ๊จุก 2  ริมทะเล

13.00   นำท่านสู่  เขาชีจรรย์  มีการจัดสร้างพระพุทธรูปแกะสลักในลักษณะพระพุทธฉายที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อให้เป็นพระพุทธรูปประจำรัชกาลที่ 9 และน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสทรงครองศิริราชสมบัติปีที่ 50 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระพุทธรูปแกะสลักนี้เป็นพระพุทธรูปแบบประทับนั่งปางมารวิชัยเลียนแบบพระพุทธนวราชบพิตรศิลปะสุโขทัยผสมล้านนา

14.00   นำทุกท่านเข้าชม ไร่องุ่น ซิลเวอร์เลค (Silverlake) ไร่องุ่นซิลเวอร์มีเนื้อที่ประมาณ 1,200 ไร่ ปรับปรุงไปแล้ว 400 ไร่ เป็นพื้นที่ปลูกองุ่นไปประมาณ 280 ไร่ ไร่นี้เป็นของคุณสุพรรษา เนื่องภิรมย์ ที่ไร่จะมีแปลงปลูกองุ่นสำหรับทานสด องุ่นสำหรับทำไวน์ซึ่งโรงบ่มไวน์ถาวรกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง และผลิตภัณท์แปรรูปจากองุ่น อย่างเช่น น้ำองุ่น แยมองุ่น ลูกเกด คุกกี้ไส้องุ่น แยลลี่องุ่น

16.00   พาทุกท่าน Check in เข้าที่พัก โรงแรมซิกม่า รีสอร์ท ริมหาดจอมเทียน หรือเทียบเท่า อิสระพักผ่อนสนุกสนานกันการเล่นน้ำทะเล ตามอัธยาศัย 
18.30   รับประทานอาหารเย็น (3)

23.00   พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

 

วันที่สอง
07.00    รับประทานอาหารเช้า (4) ที่รีสอร์ท
08.00    เล่นน้ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย

09.00   นำทุกท่านออกเดินทางเข้าชมและเลือกซื้อของที่ ตลาดน้ำ 4 ภาค เป็นสถานที่ช็อปปิ้งแห่งใหม่ยิ่งใหญ่ อลังการ ภายในตลาดจัดของดีมีชื่อเสียงแต่ละเมืองมาวางขาย หากเป็นเสื้อผ้าจะวางขายอยู่บนเรือนไม้ ถ้าเป็นอาหารคาวหวาน ให้ชาวบ้านนำเรือเข้ามาพายรอบละ 72 ลำ เป็นเรือแท็กซี่ 40 ลำ
11.00   นำท่านเดินทางไปยังอ่างศิลา

12.00   รับประทานอาหารกลางวัน  (5) ร้านลุงชิ้น อ่างศิลา

13.00   นำท่านสู่ ศาลเจ้าหน่าจาซาไทจื้อ ที่สุดแห่งศรัทธา วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิมมีหลายสิ่งอันเป็นที่สุดแห่งศรัทธาที่กล่าวเช่นนี้ เพราะสิ่งต่างๆ นั้นมาจากความศรัทธาของเหล่าศิษยานุศิษย์ที่มีต่อองค์เทพเจ้าหน่าจาซาไทจื้อ จึงพร้อมใจกันถวายสร้างถวายแด่องค์ท่าน ปรากฎเป็นสิ่งมงคลยิ่งใหญ่ให้ผู้ผ่านเข้ามาสักการะยังปูชนียสถานแห่งนี้

14.00   แวะซื้ออาหารทะเลสดและแห้ง แปรรูป ขนมหม้อแกง ขนมจาก ที่สะพานปลาอ่างศิลา จากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการผู้ใหญ่ ท่านละ  3,800  บาท

อัตรานี้รวม 

-   ค่ารถโค้ชปรับอากาศ VIP// รถตู้ VIP 9 ที่นั่ง

-   ค่าที่พัก 1 คืน (พักห้องละ 2-3 คน)

 -  ค่าอาหาร 5 มื้อ (รวมน้ำดื่ม + น้ำแข็ง ไม่รวมน้ำอัดลม และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ )

-  ค่าน้ำดื่มและขนมคบเคี้ยวตลอดการเดินทาง

-  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ

-  ค่าประกันอุบัติเหตุ

-  ค่ามัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม 

- รายการท่องเที่ยวนอกเหนือจากโปรแกรม

- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเหนือจากรายการที่กำหนดไว้

- ค่าทิปทีมงาน

- รายการอาหารนอกเหนือจากเมนู รวมถึงการนำเข้าของเครื่องดื่มที่นำเข้าไปทานในร้าน

- อาหารและเครื่องดื่มภายในห้องพัก รวมถึงบริการเสริมต่างๆ

- ค่าซักรีด

- Vat 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย