โปรแกรมทัวร์ปากช่อง – ไร่ทองสมบูรณ์คลับ - ปาลิโอ วันเดียว ไปเช้ากลับเย็น

โปรแกรมทัวร์ปากช่อง – ไร่ทองสมบูรณ์คลับ - ปาลิโอ 

วันเดียว ไปเช้ากลับเย็น


06.30   เจอกัน ณ จุดนัดพบ

07.00   ออกเดินทางสู่ อ.ปากช่อง พร้อมอาหารเช้าบนรถ (แซนวิช ขนม นม น้ำ ) (1)

             หลังอาหารเช้าบนรถมีกิจกรรมสันทนาการเบา ๆ บนรถ

10.30   ไร่ทองสมบูรณ์ (รวมค่าเข้าและค่ารถราง + รวมตั๋วเล่นกิจกรรมท่านละ 1 ใบ)  ทำกิจกรรมสันทนาการ ละลายพฤติกรรม เล่นเกมส์ ในไร่ทองสมบูรณ์คลับ หลังกิจกรรมอิสระให้ทุกท่านได้สนุกสนานกับเครื่องเล่น อาทิ เช่น รถเอทีวี  รถโกคาร์ส ลูจน์ ล่องแก่ง ฯลฯ          

13.00    นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน (2)  (ร้านบ้านไม้ชายน้ำ)

15.00   นำท่านเข้าชม Palio เขาใหญ่ หมู่บ้านสไตล์อิตาลีให้ท่านได้ถ่ายรูปและเลือกซื้อของของฝากหลังจากนั้น นำท่านเข้า ไร่องุ่นกานต์มอนเต้ เลือกซื้อของฝากผลิตภัณฑ์จากองุ่น เช่น ไวน์องุ่น น้ำองุ่น แยมองุ่น ฯลฯ

18.00   เดินทางกลับกรุงเทพฯ  แวะซื้อของฝาก

21.00   ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

 

อัตราท่านล่ะ  1,200  บาท  ( ราคานี้สำหรับ 8 ท่านขึ้นไป )

 

ราคานี้รวม :

     รถโค้ชปรับอากาศ  VIP  2 ชั้น 50 ที่นั่ง // รถตู้ VIP 9 ที่นั่ง

     อาหาร 2 มื้อ ตามที่ระบุ

     ค่าวิทยากรนำทำกิจกรรม

     ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ (ไรทองสมบูรณ์คลับ + ค่ากิจกรรม ท่านละ 1 อย่าง  )

    ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ราคานี้ไม่รวม  

          ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหาร ค่าเข้าสถานที่นอกเหนือจากที่ระบุ

            ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้

            ค่าทิปไกด์และคนขับรถ

            ไม่รวมภาษี Vat 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %