ทัวร์ภูเก็ต พังงา เกาะพีพี 5 วัน 4 คืน

ภูเก็ต-พังงา-เกาะพีพี 5 วัน 4 คืน

 

ล่องอ่าวพังงา-เขาพิงกัน-เกาะปันหยี-หมู่เกาะพีพี-ดำน้ำชมปะการัง

อ่าวมาหยา-แหลมพรหมเทพ-ภูเก็ตแฟนตาซี-เขื่อนเชียวหลาน

 

 

 

 

 

 

เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-พังงา
18.30 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณจุดนัดหมาย.................เจ้าหน้าที่ให้การ            ต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก
19.00 น. นำท่านเดินทางสู่จ.พังงาโดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่งหรือรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมห้องสุขภัณฑ์บริการ อาหารกล่อง(1) บนรถพร้อมเครื่องดื่ม จากนั้น  เชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

วันที่ 2 พังงา-ล่องอ่าวพังงา-ถ้ำลอด-เขาพิงกัน-เกาะปันหยี-พระผุด-ภูเก็ต
05.00 น. รุ่งอรุณที่จ.พังงาให้ท่านทำธุระส่วนตัว และบริการอาหารเช้า(2)
08.00 น. นำท่านสู่ท่าเรือ ลงเรือท่องเที่ยวล่องอ่าวพังงาชมธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศ และ             ประกอบไปด้วยทิวทัศน์ของเขาหินปูนรูปร่างแปลกตาชมถ้ำลอดสัญลักษณ์ของอ่าวพังงาชมหินงอหินย้อยที่อยู่ภายในถ้ำที่เรือ             สามารถลอดผ่านไปได้ จากนั้นชมเขาหมาจูและผ่านชมเกาะนมสาว(เกาะอกนางเมรี) ที่เป็นที่มาของนอทานพื้นบ้าน “พระรถเมรี”           นำท่านขึ้นเขาพิงกันชมความมหัศจรรย์ของเขาพิงกันและเขาตาปูที่อยู่ไม่ไกลกันนัก

 

12.30 น.บริการอาหารกลางวัน(3) ร้านปันหยีมูเทียร่าห์เกาะปันหยีหลังอาหารมีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าทะเลตากแห้งเป็นของฝาก

14.00 น. เดินทางกลับสู่ ท่าเรือแวะให้ท่านชมภาพเขียนสีสมัยโบราณ ที่เขาเขียน
15.00 น. นำท่านขึ้นรถบัสคันเดิม เดินทางเข้าสู่เกาะภูเก็ตเกาะที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ แวะวัดพระทองนมัสการพระผุด 1 ใน Unseem in          Thailand
17.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม เมโทรโพลภูเก็ตหรือเทียบเท่า
18.00 น. เดินทางสู่หาดกมลานำท่านเข้าสู่ภูเก็ตแฟนตาซีสัมผัสกับความอลังการของร้านค้าต่างๆที่ถูกตกแต่งอย่างวิจิตร
19.00 น. บริการอาหารค่ำ(4) ห้องอาหารมโนราห์ทองเพลิดเพลินกับอาหารนานาชนิด นำท่านชมโชว์“มหัศจรรย์กมลา” ที่ยิ่งใหญ่                อลังการ
22.30 น. นำท่านกลับสู่ที่พักเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
          พัก โรงแรม เมโทรโพลภูเก็ตหรือเทียบเท่า


วันที่ 3 ภูเก็ต-เกาะพีพี-ดำน้ำชมปะการัง-แหลมพรหมเทพ
06.00 น. รุ่งอรุณยามเช้า บริการอาหารเช้า(5) ที่ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือ
08.00 น. เดินทางถึงท่าเทียบเรือซีแองเจิลนำท่านขึ้นเรือท่องเที่ยวSea Angleเรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่เดินทางสู่เกาะพีพี
10.30 น.  ถึงเกาะพีพีเลนำท่านชมความงามรอบเกาะ ชมอ่าวต่างๆที่มีความสวยงาม น้ำทะเลใสราวมรกต อาทิอ่าวมาหยาสถานที่ถ่ายทำ            ภาพยนตร์เรื่อง The Beachที่โด่งดังอ่าวโล๊ะซามะ อ่าวปิเละ(ทะเลใน) จากนั้นให้ท่านได้ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้นที่บริเวณอ่าว              ต้นไทรชมฝูงปลาทะเลสีสันสวยงามมากมาย
12.00 น. นำท่านเข้าสู่เกาะพีพีพดอนบริการอาหารกลางวัน(6) ณ ร้านอาหารบนเกาะ หลังอาหารมีเวลาให้ท่าน ได้เล่นน้ำทะเลหรือเลือก           พักผ่อนบริเวณชายหาดอันแสนบริสุทธิ์ เดินเล่นเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกภายในตลาดบนเกาะพีพีดอน
15.00 น. นำท่านลงเรือท่องเที่ยวลำเดิม เดินทางกลับสู่เกาะภูเก็ต
17.00 น. ถึงท่าเรือเกาะภูเก็ต นำท่านขึ้นรถบัส เดินทางสู่แหลมพรหมเทพให้ท่านชมบรรยากาศของพระอาทิตย์ตกจุดที่สวยที่สุดของ               ประเทศ แล้วชมประภาคารกาญจนาภิเษกที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
19.00 น. บริการอาหารค่ำ(7) ร้านหลักเลซีฟู้ดแล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก
          พัก โรงแรม เมโทรโพลภูเก็ตหรือเทียบเท่า


วันที่ 4 เที่ยวชมเมืองภูเก็ต-เขื่อนเชี่ยวหลาน-สุราษฎร์ธานี
07.00 น. บริการอาหารเช้า(8) ณห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านสู่วัดฉลองให้ท่านนมัสการหลวงพ่อแช่ม พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง เป็นที่นับถือและรู้จักกันดีของชาวภูเก็ตจากนั้นนำท่านชม            ย่านตัวเมืองเก่า ชมตึก “ชิโน-โปตุกีส” อาคารที่เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างจีนและโปรตุเกส ที่สวยงาม จาก           นั้นนำท่านขึ้นสู่เขารังให้ท่านชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองภูเก็ตและอ่าวฉลองจากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากที่ขึ้นชื่อ อาทิ             เต้าส้อ น้ำพริกกุ้งเสียบผลิดภัณฑ์จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์ และของที่ระลึกต่างๆ อาทิ ผ้าบาตริกและเครื่องประดับจากมุก
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(9) ร้านภูเก็ตซีฟู้ด
13.00 น. อำลาเกาะภูเก็ต นำท่านเดินทางสู่อ.บ้านตาขุนจ.สุราษฎ์ธานี
16.30 น. เดินทางถึงเขื่อนเชี่ยวหลาน (เขื่อนรัชประภา)นำท่านลงเรือล่องทะเลสาบเหนือเขื่อนเชี่ยวหลานชม                                    ทัศนียภาพของทิวทัศน์ของภูเขาหินปูน เกาะแก่งต่างๆ ที่งดงามและได้รับฉายาว่า “กุ้ยหลินเมืองไทย” เชิญท่านเก็บภาพเป็นที่ระลึก          บริเวณเหนือเขื่อนจากนั้นเดินทางสู่อ.ไชยา
18.00 น. บริการอาหารค่ำ(10) ร้านอาหาร
19.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯเชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย


วันที่ 5 กรุงเทพฯ
05.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมกับภาพความประทับใจ

 

อัตราค่าบริการท่านละ 7,900 บาท (เดินทางขึ้นต่ำ 8 ท่านขึ้นไป)

 

 อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่ารถตู้,รถบัสปรับอากาศท่องเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับที่ชำนาญทาง
2. ค่าที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ (ห้องพักละ 2 ท่าน)
3. ค่าอาหาร 10 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
4. ค่าพาหนะท้องถิ่น (ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการ
5. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเครื่องดื่มบริการบนรถและของขบเคี้ยวในระหว่างการเดินทาง
7. ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงานที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
8. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
   อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิเช่นค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติ ที่ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %