Amazing Grand UK อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ 8วัน 5คืน โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS (EY )

Amazing Grand UK อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ 8วัน 5คืน

โปรโมชั่นสุดพิเศษ!!! เที่ยวสุดคุ้มในราคาพิเศษสุด!!!

◊ สก็อตแลนด์ เอดินเบิร์ก ถนนรอยัลไมล์ ชมปราสาทเอดินบะระ ช้อปปิ้งสตรีท

◊ ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ เมืองแมนเชสเตอร์ ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ด

◊ สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน Cotswolds เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ เมืองCheltenham

◊ ปราสาทคาร์ดีฟฟ์ เมืองคาร์ดีฟพ์ของเวลส์ โรมันบาธ ชมเสาหินสโตนเฮนจ์ 

◊ ซิตี้ทัวร์ลอนดอน ทาวเวอร์ออฟลอนดอน หอนาฬิกา

   บิ๊กเบน ถ่ายรูปหน้าพระราชวังบัคกิ้งแฮม

◊ ช้อปปิ้งถนนอ๊อกฟอร์ด บริติชมิวเซียม ห้างแฮร์รอดส์

 

 

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก 2-6 ปี
(ไม่เสริมเตียง)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ที่นั่ง

หมายเหตุ

21 - 28 ก.พ. 61

59,900


ไม่มีราคาเด็ก

INFANTอายุไม่เกิน 2ขวบ 17,000บาท

12,500

25

 

14 - 21 มี.ค. 61

59,900

12,500

25

 

11 - 18 เม.ย. 61

74,900

14,500

25

 

25 พ.ค. - 1 มิ.ย. 61

59,900

12,500

25

 

21 - 28 มิ.ย. 61

59,900

12,500

25

 

 

วันแรก     กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี  

 

15.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโซนQ เคาน์เตอร์ สายการบิน เอทิฮัด แอร์เวย์ (EY)

               เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารใบตม.และติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง

18.08 น. เดินทางสู่ อาบูดาบี โดยสายการบินเอทิฮัด เที่ยวบินที่ EY 405 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สายการบิน เอทิฮัด (EY)

22.05 น. ถึงสนามบินนานาชาติ อาบูดาบี รอเปลี่ยนเครื่องบินเพื่อนำท่านเดินทางสู่  

              สนามบินเอดินเบอระ สกอตแลนด์

วันที่สอง        สนามบินเอดินเบอระ – เมืองหลวงเอดินบะระ – สกอตแลนด์ – ถนนรอยัลไมล์ – เข้าชมปราสาท

                    เอดินบะระ - จุดชมวิว Catton Hill - ช้อปปิ้งสตรีท       อาหาร เที่ยง,เย็น                                                                                  

02.10 น.นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเอดินเบอระ สกอตแลนด์ เที่ยวบินที่ EY027

06.50 น.เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเอดินเบอระ (Edinburgh Airport) ประเทศสกอตแลนด์ (Scotland) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 7 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางสู่เมืองแห่งเทพนิยาย เมืองเอดินเบิร์ก หรือเอดินบะระ(Edinburgh) เมืองหลวงของสกอตแลนด์ (Scothland) ดินแดนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สวยงาม นำท่านเดินทางสู่ย่านเมืองเก่าสู่ถนนรอยัลไมล์ (Royal Mile) ถนนสายสำคัญที่เชื่อมสู่พระตำหนักโฮลี่รู๊ด (Palace of Holyrood House) ซึ่งเป็นที่ประทับของพระราชินีเวลาเสด็จเยือนสกอตแลนด์ และเคยเป็นที่ประทับของพระนางแมรี่แห่งสกอตด้วย ซึ่งมีฝั่งตรงข้ามเป็นรัฐสภาแห่งชาติสกอตแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัย ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ edinburgh castleรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)  

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทเอดินบะระ โดยใช้เส้นทางถนนรอยัลไมล์ ซึ่งเป็นถนนเก่าแก่ ชมอาคารบ้านเรือนและร้านค้าแบบโบราณ และเดินตามรอยเท้าของบุคคลที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ของสกอตแลนด์ อาทิเช่น พระราชินีแมรี่แห่งสกอตแลนด์ และโรเบิร์ต หลุยส์ สตีเวนสัน นำท่านเข้าชมปราสาทเอดินบะระ (EDINBURGH CASTLE) ตั้งอยู่บนเนินเขาอันสง่างาม ซึ่งเริ่มสร้างขึ้นในราวช่วงศตวรรษที่11-16 พร้อมชมนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของเมืองเอดินบะระ เป็นโบราณสถานอันล้ำค่าและหวงแหนของชาวสกอตทุกคน ปัจจุบันภายในปราสาทเป็นพิพิธภัณฑ์ และเป็นสถานที่เก็บสมบัติล้ำค่ามากมาย  จากนั้นให้ท่านเดินลงมาจากปราสาทระหว่างทางจะพบกับถนนที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรม มีทั้งพิพิธภัณฑ์และร้านค้าต่างๆแทรกอย่างลงตัวที่ถนน Royal Mile หรือ High Street  สำหรับท่านที่ชื่นชอบวิสกี้สามารถลองแวะเข้าไปชมที่ The Scotch Whisky Experience (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชม) หรือ ท่านสามารถเดินไปชมร้าน The Elephant House ที่เค้าบอกกันว่า JK Rowring ได้มานั่งเขียนบทแฮร์รี่พอร์ตเตอร์กันที่นี่  จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางไป จุดชมวิวเมืองเอดินบะระที่Catton Hill ถือว่าเป็นไฮไลท์จุดหนึ่งเพราะสถานที่นี้เป็นเนินเข้าที่สามารถเดินขึ้นไปชมวิว มุมสูงของตัวเมืองได้สวยงามมาก ชมอนุสรณ์สถาน Dugald Stewart Monument โดยเฉพาะเวลาพระอาทิตย์ตกดินจะเป็นภาพที่สวยประทับใจ  ถัดมาจะเป็น National Monument of Scotland เป็นแท่งเสาคล้ายเสาโรมัน ให้ท่านได้เก็บภาพ ถ่ายรูปชมวิวเมืองได้ตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร อิสระให้ท่านเดินเล่นหรือเลือกซื้อสินค้าย่านช้อปปิ้งสตรีท อาทิ ปริ๊นซ์สตรีท (Prince Street) ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตเมืองเก่าและเมืองใหม่ แวดล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้าชั้นนำที่มีสินค้าแบรนด์เนมมากมาย และจอร์จสตรีท (George Street) ที่มีร้านบูติกและบาร์มากมายและท่านสามารถถ่ายรูปกับScott Monumentซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟได้อย่างสวยงามรูปภาพที่เกี่ยวข้องรูปภาพที่เกี่ยวข้องรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เย็น รับประทานอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก
ที่พัก: Holiday Inn Edinburgh City West หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สาม        เอดินบะระ – เขตเลคดิสทริค – ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ – แมนเชสเตอร์ –

                    ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ด      อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น                                   

เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 3)C:\Users\kampcom\Pictures\winderm.jpg

นำท่านเดินทางสู่ เมืองวินเดอร์เมียร์ (WINDERMERE) (ระยะทาง 241 กิโลเมตร)เป็นเมืองธรรมชาติแสนสวยริมทะเลสาบ ในเขตเลคดิสทริค (LAKE DISTRICT) ทางฝั่งตะวันตกของเกาะอังกฤษ ดินแดนที่เชื่อมต่อกันด้วยทะเลสาบและแม่น้ำ อีกทั้งยังมีทะเลสาบติดชายฝั่งทะเลที่มีทัศนียภาพ และธรรมชาติอันงดงาม นำท่านล่องเรือชมความงดงามของหมู่บ้านริมทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ พร้อมชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่ยังคงสภาพที่เป็นธรรมชาติไว้อย่างสมบรูณ์ ทะเลสาบวินเดอร์เมียร์เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่พอสมควรมีความยาวประมาณ 18 กิโลเมตร และส่วนกว้างที่สุดราวๆ 1 กิโลเมตรครึ่ง คนอังกฤษเรียกกันว่า “ทะเลสาบริบบิ้น” ซึ่งเป็นทะเลสาบในลักษณะไม่กว้างนักแต่ยาวเหยียดคล้ายๆผ้าริบบิ้นที่ใช้ผูกของขวัญ และยังเป็น 1 ใน 16 ทะเลสาบในบริเวณวนอุทยานแห่งชาติเลคดิส-ทริคต์ (Lake District) ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษและเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในละแวกนี้รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)

บ่ายหลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร์ (ระยะทาง129KM) นำท่านถ่ายรูปด้านหน้าสนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ด  (OLD TRAFFORD) ทัวร์นำชมและถ่ายรูปด้านนอก สนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ที่เริ่มก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1909  พื้นสนามมีระบบระบายน้ำ และระบบทำความร้อน มีจำนวนที่นั่งทั้งสิ้น 67,000 ที่นั่ง ใช้เป็นสนามทำการแข่งขันในแมทสำคัญๆมาแล้ว อิสระให้ท่านชมและช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกของทีมตามอัธยาศัย

เย็น รับประทานอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

ที่พัก: Holiday Inn Express Manchester Cc - Arena หรือระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สี่            สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - Cotswolds Bourton-on the-Water - เมือง Cheltenham                   

                   อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ stratford-upon-avon

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 6)

นำท่านเดินทางสู่เมืองสแตรทฟอร์ด-อัพพอน-เอวอน (Stratford-upon-Avon) เมืองบ้านเกิดของวิลเลียมส์ เช็คสเปียร์ นักเขียนบทละครชาวอังกฤษและกวีเอกผู้ยิ่งใหญ่ของโลก เชิญสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของกวีเอกในอดีต และเยี่ยมชมโบสถ์เก่าแก่ Holy Trinity สถานที่ในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกวีเอกผู้นี้ อิสระให้ท่านเดินเล่นและถ่ายรูปย่านใจกลางเมือง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)  

บ่าย   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ (BOURTON ON THE WATER) เป็นหนึ่งใน Cotswold Village ที่มีชื่อเสียงในเมือง Gloucestershire ซึ่งบ้านที่นี่จะสร้างด้วยหินคอทสวอลด์ (Cotswold) ทั้งหมู่บ้านเป็นเอกลักษณ์ และสวยงาม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ Windrush อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง ถ่ายรูป พร้อมซื้อของที่ระลึก จนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์ดิฟ (CARDIFF) (ระยะทาง135 กิโลเมตร) เมืองหลวงของเวลส์ และยังเป็นเมืองท่าสำคัญริมทะเลไอริช เมืองที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม ถูกสร้างขึ้นโดยฝีมือชาวโรมันสมัยเรืองอำนาจ

เย็น รับประทานอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

ที่พัก: Holiday Inn Express Cheltenham Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่ห้า        ถ่ายรูปหน้าปราสาทคาร์ดีฟฟ์ – เมืองบาธ – โรมันบาธ – ชาลส์บัวรี่ – สโตนเฮนจ์ – ลอนดอน

                   อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น

 

เช้ารับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม(มื้อที่ 9)

นำท่านเดินทางสู่เมืองคาร์ดีฟฟ์ (ระยะทาง 111 กม.) เมืองหลวงของเวลส์ และยังเป็นเมืองท่าสำคัญริมทะเลไอริช เมืองที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม ถูกสร้างขึ้นโดยฝีมือชาวโรมันสมัยเรืองอำนาจ นำท่านแวะถ่ายรูปบริเวณด้านนอกของ ปราสาทคาร์ดิฟฟ์ อยู่ภายในของกำแพงโบราณ และเป็นสัญลักษณ์สำคัญของ ประเทศเวลส์  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองบาธ (ระยะทาง92 กม.)  เมืองบาธ เมืองเก่าแก่ที่มีอายุยาวนานกว่า 2,000 ปีเพื่อชม โรงอาบน้ำโรมัน ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ยุคโรมันโบราณ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมาก ภายในมีการตกแต่งอย่างงดงามตาม  สถาปัตยกรรมแบบโรมัน ด้วยหลักฐานการเป็นบ่อน้ำพุร้อนและซากอาคารเก่าแก่ที่หลงเหลืออยู่ทำให้เมืองบาธได้ขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1987 ต่อมามีการปรับปรุงซ่อมแซมตัวอาคารด้วยเงินลงทุนถึง 5.5 ล้านปอนด์และเสร็จสิ้นในปี 2011 นำท่านชม พิพิธภัณฑ์โรงอาบน้ำโรมัน ซึ่งภายในมีห้องอาบน้ำขนาดใหญ่และส่วนสำคัญอื่นๆ เพื่อเป็นสถานประกอบพิธีทางศาสนา รวมถึงสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่มีน้ำร้อนอุณหภูมิสูงถึง 46 องศาเซลเซียสรูปภาพที่เกี่ยวข้องผลการค้นหารูปภาพสำหรับ bath roman baths

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10)

บ่าย               นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาลส์บัวรี่ (salisbury city) เมืองชนบทเล็กๆแบบอังกฤษ อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงลอนดอน ระหว่างทางชม  ทัศนียภาพของชนบทอังกฤษ ทั้งทุ่งหญ้ากว้าง ป่าละเมาะ ลำธารที่สวยงามตามเส้นทางที่ผ่าน นำท่านชม กองหินประหลาด สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) 1ใน7สิ่งมหัศจรรย์  ของโลก กองหินหรือแนวแท่งหิน ที่เป็นความลับดำมืดในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ แนวหินนี้มีขนาดมหึมาหิน  เรียงรายราวๆ 3กิโลเมตร ประกอบไปด้วยก้อนหินทรงสูงขนาดใหญ่ประมาณ112ก้อน ตั้งโดดเดี่ยวอยู่กลางทุ่งนา เป็นรูปวงกลมซ้อนกันอยู่3วง มีอายุประมาณปลายยุคหินถึงต้นยุคบรอนซ์ ให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึก ได้เวลาอันควร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงลอนดอน (London) เมืองสำคัญของโลกและเป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ stonehenge

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 11) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก  

ที่พัก: Holiday Inn London West // IBIS HOTEL HEATHROW หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

 

วันที่หก        ซิตี้ทัวร์ลอนดอน - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – ถ่ายรูปพระราชวังบัคกิ้งแฮม – จัตุรัสทราฟัลการ์ - ช้อปปิ้งถนนอ๊อกฟอร์ด       อาหารเช้า,เที่ยง


เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 12)   

นำท่านชมกรุงลอนดอน มหานครอันยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นเมืองหลวงแห่งเครือจักรภพ และศูนย์รวมอำนาจการปกครองของสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน และเป็นศูนย์รวมสถาปัตยกรรมที่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก  นำท่านเก็บภาพสวยๆและเดินชมวิวโดยรอบของ ทาวเวอร์ออฟลอนดอน (Tower of London) (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชมประมาณ14.50 ปอนด์) ที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้าวิลเลียมที่1แห่งอังกฤษในปีค.ศ.1078 สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ เพื่อใช้เป็นพระราชวังและป้อมปราการป้องกันกรุงลอนดอน มีการขุดคูคลองล้อมรอบปราสาทเพื่อป้องกันระหว่างกำแพงชั้นในและนอก ปัจจุบันใช้เก็บมหามงกุฎและเครื่องเพชรของพระราชวงศ์อังกฤษ เป็นสถานที่แห่งประวิติศาสตร์ที่ยาวนานและมีสีสัน ทั้งสยดสยองและน่ากลัว เนื่องจากครั้งหนึ่งที่นี่เคยเป็นคุกและที่ประหารมาก่อน ใกล้ๆกันเป็นที่ตั้งของสะพาน Tower Bridge อีกสัญลักษณ์หนึ่งของลอนดอน ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลัง นำท่านชม หอนาฬิกาบิ๊กเบน (BIG BEN) ของกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ ตั้งอยู่บนหอสูง 180 ฟุต หน้าปัดกว้าง 23 ฟุต ตัวเลขบอกเวลายาว 24 นิ้ว ระฆังตีหนักถึง 14 ตัน สร้างขึ้นโดย เอ็ดมันต์ เมคเกตต์ เดนิสัน เป็นนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นศูนย์ควบคุมเวลามาตรฐานของโลกกรีนิช ซึ่งใช้ในการบอกเวลาของโลกโดยผ่านทางวิทยุ BBC ลอนดอนในการถ่ายทอดเสียงการตีระฆังไปทั่วโลกและยังเป็นหอนาฬิกาประจำพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ซึ่งในปัจจุบันใช้เป็นรัฐสภาอังกฤษ ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬิกาถูกสร้างหลังจากไฟไหม้พระราชวังเวสต์มินสเตอร์เดิม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2377 โดย ชาลส์ แบร์รี เป็นผู้ออกแบบ โดยมีความสูง 96.3 เมตร ตัวนาฬิกาอยู่สูงจากพื้น 55 เมตร หนักถึง 13,760 กิโลกรัม ซึ่งแขวนไว้บริเวณช่องลมเหนือหน้าปัดนาฬิกา ตัวอาคารสร้างด้วยสถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย (Victorian gothic) และให้ท่านได้บันทึกภาพกับ ลอนดอนอาย (London Eye) ซึ่งเป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างมาก มีผู้มาเยือนมากกว่า 3 ล้านคนต่อปีC:\Users\kampcom\Pictures\tower b london.jpgผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Trafalgar Square

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 13)ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ big ben london

บ่ายนำท่านผ่านชมและถ่ายรูปหน้าพระราชวังบัคกิ้งแฮม (Buckingham Palace) ซึ่งเดิมเป็น “คฤหาสน์” ก่อนจะได้รับการสถาปนาเป็น “พระราชวัง” ประจำราชวงศ์อังกฤษ จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ จตุรัสทราฟัลการ์ (Tragalgar Square) เป็นจัตุรัสที่ใหญ่ ตั้งอยู่ใจกลางกรุงลอนดอน กลางจัตุรัสนั้นมีอนุสาวรีย์ลอร์ดเนลสัน วีรบุรุษคนสำคัญของอังกฤษ ตั้งอยู่บนเสาสูงใกล้ๆกันเป็นที่ตั้งของพระบรมรูปทรงม้าของพระเจ้าชาลส์ที่ 1 และป้ายเริ่มต้นกิโลเมตรหรือไมล์ที่0 ทราฟัลการ์สแควส์ยังเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพ และเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ (National  Gallery) พิพิธภัณฑ์ภาพวาดบุคคลแห่งชาติ (National Portrait Gallery) ซึ่งมีภาพเขียนจากทั่วยุโรปแสดงอยู่กว่า 2,300 ภาพ และรวมภาพวาดของราชวงศ์อังกฤษและบุคลสำคัญในประวัติศาสตร์อังกฤษ ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุคปัจจุบัน ผ่านชม มหาวิหารเซนต์ปอล ที่มียอดโดมใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก สถานที่ใช้จัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าฟ้าชายชาร์ล และเลดี้ไดอาน่า  สเปนเซอร์ ผ่านชมศาลากลางเทศบาลนครลอนดอน ศูนย์กลางการปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า 800 ปี แล้วเข้าสู่ ถนนไวท์ฮอลล์ อาคารที่ทำการของรัฐในปัจจุบัน , บ้านเลขที่ 10 ถนนดาวน์นิ่ง บ้านพักของนายกรัฐมนตรีอังกฤษ และนำท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ณ ถนนอ๊อกฟอร์ด (Oxford Street) เป็นย่านชื่อดังในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีความยาวถึง 1.6 กม มีร้านค้า ห้างสรรพสินค้าชั้นนำของอังกฤษ และช้อปปิ้งเซ็นเตอร์มารวมกันอยู่บนถนนเส้นเดียวกันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นพลาซา อ็อกซฟอร์ดสตรีท,ห้างสรรพสินค้าจอห์นหลุยส์, ห้างสรรพสินค้าเฮาส์ ออฟ เฟรเซอร์ ฯลฯ ซึ่งแต่ละห้างก็ล้วนแล้วแต่มีชื่อเสียงด้วยกันทั้งสิ้น (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง)ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ buckingham palaceผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Oxford Street

                      ที่พัก: Holiday Inn London West // IBIS HOTEL HEATHROW หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่เจ็ด       ลอนดอน – โคเวนต์การ์เด้น – ไชน่าทาวน์ – บริติชมิวเซียม – ห้างแฮร์รอด - สนามบินฮีทโธวร์

                   อาหารเช้า,เที่ยง(เป็ดย่างโฟร์ซีซั่น)


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Covent Garden Piazza

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 14)

นำท่านเที่ยวชมตลาดโคเวนท์การ์เด้น ซึ่งเป็นย่านสุดฮอตของกรุงลอนดอน เมื่องที่เคยเป็นตลาดหลักสำหรับขายผลไม้และผักแต่ปัจจุบันนี้กลายเป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญครบครันด้วยร้านอาหาร ภัตตาคาร คลับบาร์ ร้านค้า และย่านตลาดงานหัตถกรรมแถวตลาดแอปเปิ้ล (Apple Market) ย่านใจกลางของตลาด Covent Market ซึ่งตั้งอยู่ในอาคารนีโอคลาสสิกที่สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1830 ส่วนอาคารหลักอื่นๆเป็นโรงอุปรากรแห่งชาติ (Royal Opera House) และโรงละครแห่งชาติ (Theatre Royal)  ทั้งนี้ที่นี่ถูกยกให้เป็นสถานที่ที่เหมาะแก่ผู้ที่รักการช็อปปิ้งของแฮนด์เมด อาหารออแกนิกส์ ดนตรีสดสบายๆ รวมถึงเป็นศูนย์รวมโรงละคร,สถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ย่าน ไชน่าทาวน์ (โซโฮ) London China Town (SOHO) ไชน่าทาวน์ ณ มหานครลอนดอน หรือที่หลายคนเรียกว่า “โซโห” (Soho) ตามชื่อของย่านที่เป็นถิ่นที่ตั้งของชุมชนคนจีนแห่งนี้นั้น ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ british museum

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 15) เมนูเป็ดย่างโฟร์ซีซั่น

บ่ายนำท่านชมบริติชมิวเซียม (British Museum) หรือที่นิยมเรียกกันว่า พิพิธภัณฑ์อังกฤษในกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของมนุษย์ที่สำคัญที่สุดและใหญ่ที่สุดในโลก มีการก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2296 (ค.ศ.1753) ในเบื้องต้นวัตถุที่เก็บรวบรวมไว้ส่วนใหญ่เป็นของสะสมของเซอร์ แฮนส์ สโลนซึ่งเป็นแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดให้บริการแก่สาธารณะเป็นครั้งแรกในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2302 (ค.ศ.1759) ในมงตากูเฮาส์ เมืองบลูมส์เบอร์รี กรุงลอนดอน อันเป็นสถานที่ตั้งของอาคารพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบันบริติชมิวเซียมเป็นแหล่งรวบรวมวัตถุต่างๆ จากทุกทวีป จำนวนกว่า 7 ล้านชิ้น ซึ่งล้วนมีชื่อเสียง และมีการบันทึกเรื่องราวของวัฒนธรรมมนุษย์จากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน จากนั้นนำท่าน เดินดูเลือกซื้อสินค้าที่ ห้างแฮร์รอด (Harrods ) เป็นห้างสรรพสินค้าหรูหรา  บนถนนบรอมพ์ตันในเขตไนท์สบริดจ์ ลอนดอน สหราชอาณาจักร ก่อตั้งขึ้นโดย ชาร์ลส์ เฮนรี แฮร์รอด เมื่อ พ.ศ. 2377 โดยตั้งเป็นร้านขายส่งใน เขตสเตปนีย์ ย่านอีสต์เอนด์ ต่อมาได้ขยายกิจการใหญ่โต จนเป็นห้างสรรพสินค้าแฮรรอดส์ ที่หรูหรา มีร้านค้า 330 ร้านในห้างมีผลิตภัณฑ์และบริการหลากหลายประเภท เช่น เครื่องแต่งกายสำหรับลูกค้าทุกประเภท(สตรี บุรุษ เด็ก และทารก) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเพชรพลอย อุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกายสำหรับแต่งงาน สัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยงจนถึงเวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติฮีทโธรว์ เพื่อเช็คอินเดินทางกลับผลการค้นหารูปภาพสำหรับ harrods

20.00 น.       ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอทิฮัด  เที่ยวบินที่ EY 018

 

วันที่แปด       สนามบินอาบูดาบี – สนามบินสุวรรณภูมิ

            

 

07.05น.เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี้ แวะเปลี่ยนเครื่องที่สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์)

10.25น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ เที่ยวบิน EY404
20.05น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

หมายเหตุ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม

เงื่อนไขการให้บริการ

1. การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีผู้โดยสารจานวน 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง20ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.การชำระค่าบริการ

- กรุณาชำระมัดจำค่าทัวร์ ท่านละ 25,000 บาท (ช่วงวันหยุดสงกรานต์ 30,000บาท)

- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง

**สำคัญ**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3หน้า)*กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ**

*** เอกสารทำวีซ่ากรุณาสแกนส่งพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำหรือหลังจากจอง5วัน **

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น

  (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับใกล้เคียงกัน  

3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง

5. ค่าน้ำหนักกระเป๋า สายการบินเอทิฮัดจำกัดกระเป๋า 1ชิ้น น้ำหนัก 23 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้ำสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ ถ้าต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่มแจ้งก่อนเดินทาง14วัน ซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่ม 1ชิ้น น้ำหนัก23กก. ราคา 180 US ดอลล่าร์/เที่ยว

 6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์   **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัท**

 7.ค่าทัวร์รวมค่าวีซ่าแล้ว  (ไม่รวมค่าบริการยื่นด่วน 9,000บาท กรณีท่านส่งเอกสารทำวีซ่าช้ากว่าที่บริษัทกำหนด)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

4. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน

5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม

7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 45 GBP ต่อทริป สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่น้ำใจจากท่าน

 

กรณีวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์มาแล้ว ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า/ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินและโรงแรม

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 25ท่าน

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้  

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 

12. บริการน้ำดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน

13. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ทำไว้สำหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตามพ.ร.บ. การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์   (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด)
14. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น

15. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

 

กฎในการยื่นวีซ่าอังกฤษ

1.ผู้เดินทางทุกท่านต้องมาแสดงตนด้วยตัวเองที่VFS Global (เทรนดี้ ชั้น28) เพราะต้องพิมพ์ลายนิ้วมือ และสแกนม่านตา (เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนัดวันกับท่าน และดำเนินการแจ้งท่านอีกครั้ง)

2.ต้องดำเนินการนัดคิวยื่นวีซ่า ( ในการทำคิววีซ่า เอกสารทุกอย่างของผู้เดินทางต้องพร้อมหมดก่อน และทางเราจะกรอกออนไลน์เข้าในระบบพร้อมทั้งจ่ายค่าวีซ่าถึงจะสามารถทราบคิวที่ยื่นได้

3.ระยะเวลาดำเนินการพิจารณาของทางสถานฑูต ใช้ระยะเวลา 15 - 21 วัน ขึ้นอยู่กับทางสถานฑูตและในระหว่างดำเนินการไม่สามารถขอดึงเล่มหนังสือเดินทางเพื่อใช้เดินทางไปประเทศอื่นได้

หมายเหตุ: ผู้ยื่นคำขอทุกคนต้องไปที่ศูนย์รับคำขอวีซ่าด้วยตนเอง  เด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปีต้องไปปรากฏตัวที่ศูนย์ด้วย แต่ไม่ต้องให้ข้อมูลชีวมาตร (ไบโอเมตริก)  เด็กที่มีอายุน้อยกว่า 16 ปีต้องมีผู้ใหญ่พาไปด้วย และผู้ใหญ่นี้จะต้องไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของวีเอฟเอส  

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ

1.หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มปัจจุบันที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทางกลับ และหากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือไม่ก็ตาม ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อง่ายต่อการอนุมัติวีซ่าของท่าน

2.เอกสารส่วนตัว สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ -นามสกุล, สำเนาใบหย่า หรือ ทะเบียนสมรส / สำเนาสูติบัตร (ในกรณีที่เป็นเด็ก)

3.หลักฐานการทำงาน

  - หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท ที่ท่านทำงานอยู่ ( เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) ต้องระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้น จะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ตใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)

   - กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ หนังสือรับรองบริษัทฯ ที่คัดสำเนาไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์

   - กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทำงาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน เป็นต้น

4. กรณีที่เป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จะต้องมีหนังสือรับรองจากโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น พร้อมถ่ายสำเนาบัตรนักเรียน / นักศึกษาแนบมาด้วย (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ตใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)

*** ในกรณีที่ผู้เดินทางเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา + มารดา หรือเดินทางไปกับบิดา หรือ มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอมจากทางอำเภอ โดยที่บิดา, และมารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตร เดินทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และตราประทับจากทางราชการอย่างถูกต้อง พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดาพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ถ้ากรณีบิดาและหรือมารดาเสียชีวิตต้องมีสำเนาใบมรณะบัตรด้วย

5.หลักฐานการเงิน

5.1 ผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตัวจริงหรือสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจำส่วนตัว ย้อนหลัง 6 เดือน 1 ชุด (โดยปรับสมุดบัญชีของท่านให้ถึงปัจจุบันด้วย) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลักเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการ เงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา (กรณีนี้สถานทูตอาจจะขอสมุดบัญชีตัวจริงเก็บไว้ในระหว่างการพิจารณา (นำไปเผื่อในวันยื่นวีซ่าด้วย) และคืนให้กับท่านในวันที่รับวีซ่า)

5.2 ผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง หรือเดินทางเป็นครอบครัว หากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่าย ให้บุคคลในครอบครัวด้วย

   - ต้องทำ BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุชื่อเจ้าของบัญชี (บุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย) ต้องสะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต และบุคคลที่เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้ (ผู้เดินทาง) ต้องสะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต กรุณายื่นขอจาก ธนาคารล่วงหน้า โดยใช้เวลาดำเนินงานประมาณ 3 วัน และใช้ยื่นได้ไม่เกิน 30 วัน หลังจากธนาคารออกให้

   - ต้องทำหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายที่มีการชี้แจงความสัมพันธ์อีกหนึ่งฉบับ (Sponsor Letter)

**** ทางสถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน ****

**** เอกสารทางการเงิน สามารถใช้บัญชีเงินฝากประเภท กองทุน พันธบัตรรัฐบาล และสลากออมสินได้ ****

 

ระหว่างเล่มดำเนินการยื่นวีซ่าจะไม่สามารถทำการดึงเล่มออกได้

เอกสารการเงิน การงาน และเอกสารที่ออกจากหน่วยงานราชการ มีอายุ 15 วัน ก่อนยื่นขอวีซ่า

แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ

โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ)

 

1. ชื่อ - นามสกุล (MISTER , MRS , MISS , MASTER)   ..............................................................................

2. ชื่อ - นามสกุล เดิม (หากมี โปรดระบุ) ....................................................................................................

เหตุผลที่เปลี่ยน (เช่น สมรส ฯลฯ) ...............................  เปลี่ยนเมื่อวันที่ (วัน/เดือน/ปี) .......................

3. วัน/เดือน/ปี เกิด ..........................................  อายุ ............... ปี   สถานที่เกิด ........................................

4. ที่อยู่ปัจจุบัน  ....................................................................................................................................

                    ตำบล .................... อำเภอ .................... จังหวัด .................... รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์บ้าน .............................................................  มือถือ ...............................................................

5.บ้านที่อยู่ ปัจจุบัน ท่านอาศัยมากี่ปี  .......................................

6. สถานภาพโสด      สมรส(จดทะเบียน)สมรส(ไม่จดทะเบียน)หย่าร้าง  ม่าย

7.ชื่อ-สกุล บิดา ................................................ และ วัน/เดือน/ปี เกิด.............. สถานที่เกิด.................

8.ชื่อ-สกุล มารดา ............................................. และ วัน/เดือน/ปี เกิด.............. สถานที่เกิด..................

9.ในกรณีสมรส โปรดระบุข้อมูลของคู่สมรส และบุตรของท่าน ได้แก่ ชื่อ-สกุล,วัน/เดือน/ปี เกิด เลขที่พาสปอร์ต

  สถานที่เกิด

 

   1.ชื่อ-นามสกุล ..................................... วัน/เดือน/ปีเกิด ......................... สถานที่เกิด.........................

        เลขหนังสือเดินทาง ...................................   ความสัมพันธ์ ..............................

   2.ชื่อ-นามสกุล ..................................... วัน/เดือน/ปีเกิด ......................... สถานที่เกิด.........................

        เลขหนังสือเดินทาง ...................................   ความสัมพันธ์ ..............................

   3.ชื่อ-นามสกุล ..................................... วัน/เดือน/ปีเกิด ......................... สถานที่เกิด.........................

        เลขหนังสือเดินทาง ...................................   ความสัมพันธ์ ..............................

   4.ชื่อ-นามสกุล ..................................... วัน/เดือน/ปีเกิด ......................... สถานที่เกิด.........................

        เลขหนังสือเดินทาง ...................................   ความสัมพันธ์ ..............................

   5.ชื่อ-นามสกุล ..................................... วัน/เดือน/ปีเกิด ......................... สถานที่เกิด.........................

        เลขหนังสือเดินทาง ...................................   ความสัมพันธ์ ..............................

10.ท่านมี Passport หนังสือเดินทางเล่มเก่าหรือไม่ ถ้ามี ขอรายละเอียด ดังนี้

 - เลขพาสปอร์ต .................. วันออก ........... วันหมดอายุ ............ สามารถถือมาวันยื่นวีซ่าได้หรือไม่  ...........

 - เลขพาสปอร์ต .................. วันออก ........... วันหมดอายุ ............ สามารถถือมาวันยื่นวีซ่าได้หรือไม่  ...........

 - เลขพาสปอร์ต .................. วันออก ........... วันหมดอายุ ............ สามารถถือมาวันยื่นวีซ่าได้หรือไม่  ...........

 - เลขพาสปอร์ต .................. วันออก ........... วันหมดอายุ ............ สามารถถือมาวันยื่นวีซ่าได้หรือไม่  ...........

 

11.ประวัติการเดินทางไปต่างประเทศภายใน 10 ปีที่ผ่านมา

   1.ประเทศ ........................วัน/เดือน/ปี ที่เดินทางไป ..................................จุดประสงค์ในการเดินทาง ..................

   2.ประเทศ ........................วัน/เดือน/ปี ที่เดินทางไป ..................................จุดประสงค์ในการเดินทาง ..................

   3.ประเทศ ........................วัน/เดือน/ปี ที่เดินทางไป ..................................จุดประสงค์ในการเดินทาง ..................

   4.ประเทศ ........................วัน/เดือน/ปี ที่เดินทางไป ..................................จุดประสงค์ในการเดินทาง ..................

   5.ประเทศ ........................วัน/เดือน/ปี ที่เดินทางไป ..................................จุดประสงค์ในการเดินทาง ..................

   6.ประเทศ ........................วัน/เดือน/ปี ที่เดินทางไป ..................................จุดประสงค์ในการเดินทาง ..................

   7.ประเทศ ........................วัน/เดือน/ปี ที่เดินทางไป ..................................จุดประสงค์ในการเดินทาง ..................

   8.ประเทศ ........................วัน/เดือน/ปี ที่เดินทางไป ..................................จุดประสงค์ในการเดินทาง ..................

   9.ประเทศ ........................วัน/เดือน/ปี ที่เดินทางไป ..................................จุดประสงค์ในการเดินทาง ..................

12. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกัน   กรุณาระบุ

ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ ..............................

ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ ..............................

ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ ..............................

13.ท่านเคยทำงานเหล่านี้หรือไม่ (ทหาร ตำรวจ รปภ. ศาล ทนาย นักกฎหมาย สื่อมวลชน ข้าราชการ)....................

14.อาชีพปัจจุบัน .............................................. ตำแหน่ง ........................................................................

    ลักษณะ/รายละเอียดของงานที่ปฏิบัติ ....................................................................................................

    ชื่อสถานที่ทำงาน หรือร้านค้า โรงเรียน มหาวิทยาลัย ................................................................................

    ที่อยู่ ...............................................................................................................................................

    รหัสไปรษณีย์ ..................... โทรศัพท์ที่ทำงาน ................................ อีเมล์ ...........................................

15.วันที่เริ่มต้นทำงาน (วัน/เดือน/ปี)..............................................................

16.รายได้ต่อเดือน ............................................บาท

17.อาชีพหรือรายได้เสริม นอกเหนือจากอาชีพหลัก  ...............................................................................

18.ค่าใช้ส่วนตัวจ่ายของท่านต่อเดือน  .................................... บาท

19.ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพต่อเดือน   .................................... บาท

20.รายได้ที่ท่านให้แก่ครอบครัวในการใช้จ่ายต่างๆ ต่อเดือน  ..........................  บาท

21.ท่านมีหลักทรัพย์ส่วนตัวนอกเหนือจากเงินฝาก อะไรบ้าง เช่น พันธบัตร หุ้น เช่า หรืออื่นๆ กรุณาระบุ

    ..............................................................   รวมเป็นจำนวนเงิน  ....................................................

 

22.มีเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่

.................................................................................................................

23.ภายใน 10 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยโดนปฏิเสธวีซ่าเข้าประเทศอื่นๆนอกเหนือจากประเทศอังกฤษหรือไม่

  ไม่เคย เคย โปรดระบุเหตุผล พร้อม วัน/เดือน/ปี ที่โดนปฏิเสธ .........................................................

24.ภายใน 10 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยโดนปฏิเสธวีซ่าอังกฤษหรือไม่......................................

  ไม่เคย เคย โปรดระบุเหตุผล พร้อม วัน/เดือน/ปี ที่โดนปฏิเสธ .........................................................

25.ภายใน 10 ปี ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศอังกฤษ ........ ครั้ง

ท่านได้วีซ่าประเภท ................................. วันออกวีซ่า ............................  วันหมดอายูของวีซ่า ...........................

เดินทางไปประเทศอังกฤษวันที่ ......................................... ถึงประเทศอังกฤษวันที่ ...............................................

** กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพราะข้อมูลทั้งหมด เจ้าหน้าที่จะต้องกรอกในแบบฟอร์มออนไลน์ของท่าน  **

  • หนังสือเดินทางเล่มเล่า จำเป็นต้องส่งมาเพื่อดูประวัติการเดินทางของท่าน

  • หากยังไม่แนบจดหมายรับรองการทำงานฉบับจริง ท่านต้องกรอก ข้อมูลการทำงานของท่านเป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่ ชื่อบริษัท / ตำแหน่งของท่าน

หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น

 

ศูนย์ยื่นวีซ่าอังกฤษ

The Trendy Office Building, 28th Floor, Sukhumvit Soi 13, Klongtoey-Nua, Wattana, Bangkok 10110