ทัวร์ลาว

    

สุดคุ้ม... ชมเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง และชมเมือง   หลวงใหม่ นครเวียงจันทน์
• ตักบาตรข้าวเหนียว ยามเช้าและ ชมตลาดเช้า เมือง     หลวงพระบาง
• ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี
• ช้อปปิ้ง ตลาดไนท์บาร์ซา สินค้าหัตถกรรม ผ้าทอ ,     เครื่องเงิน ท้องถิ่น 
• ชมวิถีชีวิตพื้นบ้านการกลั่นสุราพื้นบ้านที่ บ้านช่างไห
• ชมประตูประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมฝรั่งเศส ประตู   ชัย นมัสการ วัดพระธาตุหลวง
• เที่ยวไม่เหนื่อย บินเข้าหลวงพระบาง ออกเวียงจันทน์     พักหลวงพระบาง 1 คืน วังเวียง 1 คืน